Školská psychologička

Psychologické poradenstvo zabezpečuje psychologička PhDr. Angelika Prevozňáková.

 

Náplňou práce je poradnestvo a pomoc žiakom pri riešení problémov vzdelávania, osobnostného a sociálneho vývinu, profesijnej orientácie, narušených vzťahov, psychohygienických otázok, prevencie, ale aj rozvoja špecifického talentu, sebarozvoja a iné. Služby psychologičky môžu využívať žiaci a ich rodičia.

 

Milí žiaci,
aj v tomto školskom roku máte možnosť využívať služby psychologičky, ktorá Vám ponúka poradenstvo pri zvládaní problémov, s ktorými sa stretávate počas štúdia na strednej škole a v osobnom živote.

 

Ide najmä o:

 •  uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
 • psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života (problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, problémy v partnerských vzťahoch a pod.)
 • poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu a sebazdokonaľovania
 • profesijné poradenstvo - profesijné rozhodovanie, voľba ďalšieho štúdia a povolania, poskytovanie profesijných informácií
 • psychologickú podporu pri zvládaní a riešení životných ťažkostí, študijných a životných kríz, nadmernej záťaže a stresu a i.

 

Vážení rodičia,
aj v tomto školskom roku majú Vaše deti možnosť využívať služby psychologičky, ktorá im ponúka poradenstvo pri zvládaní problémov, s ktorými sa stretávate počas štúdia na strednej škole a v osobnom živote a to najmä:

 • poradenské konzultácie pri problémoch v učení (ťažkosti v učení, zlý prospech, problémy v koncentrácii, špecifické poruchy učenia a pod.),
 • psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života (problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, problémy v partnerských vzťahoch a pod.)
 • poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu a sebazdokonaľovania,
 • profesijné poradenstvo - profesijné rozhodovanie, voľba ďalšieho štúdia a povolania, poskytovanie profesijných informácií,
 • aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania a poradenstvo pri jeho riešení,
 • psychologickú podporu pri zvládaní a riešení životných ťažkostí, študijných a životných kríz, nadmernej záťaže a stresu a iné.

 

Konzultačné hodiny, ktoré môžete využívať aj Vy - rodičia, sú na našej škole každú stredu od 8.30 - 13.30 hod. a po dohode aj v iných termínoch. Objednať sa môžete na t.č.: +421 903 629 359.

 

O e-mailovú konzultáciu môžete požiadať na adrese angelikapr@gmail.com.

 

Na stretnutie s vami sa teší Vaša psychologička PhDr. Angelika Prevozňáková.