Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školských problémov.

 

Rada školy: 

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 • navrhuje, na základe výberového konania, kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy a vyjadruje sa k návrhom riaditeľa školy,
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a k návrhu na zrušenie školy.
   

Zloženie Rady školy:

 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
 • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy
 • traja zvolení zástupcovia rodičov
 • dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy
 • jeden delegovaný zástupca obce
 • jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní
 • jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy
   

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach

 

Predseda Rady školy:

Mgr. Eva Findoráková - zvolený zástupca pedagogických pracovníkov školy

 
Podpredseda Rady školy, tajomník:

Ing. Katarína Wunschová - zvolený zástupca rodičov

 
Členovia Rady školy:

Mgr. Vladimíra Vámosová - zvolený zástupca pedagogických pracovníkov školy

Ing. Jana Ménová - zvolený zástupca nepedagogických pracovníkov školy
Michal Vasilišin - zvolený zástupca rodičov

Ida Štubendeková - zvolený zástupca rodičov

Mgr. Lucia Gurbaľová - delegovaný zástupca KSK
Ing. Henrieta Kubová - delegovaný zástupca KSK
Ing. Miloslav Klíma - delegovaný zástupca KSK
JUDr. Martin Uličný - delegovaný zástupca KSK
Nina Vodarčíková - zvolený zástupca žiakov školy

 

Štatút Rady školy pri Gymnáziu Trebišovská 12, Košice tu.